Thread
Print

[Egrets] 搶食世界.

搶食世界.

黃咀白鷺與三隻小白鷺在泥灘搶奪小魚,結果小魚給其中一隻小白鷺吃掉.
黃咀白鷺祇能無奈目送.
於二零二零年四月二十七日在米埔泥灘拍攝.

Attachment

DSC_6697.jpg (1002.32 KB)

6/05/2020 22:33

DSC_6697.jpg

DSC_6698.jpg (1.34 MB)

6/05/2020 22:33

DSC_6698.jpg

DSC_6699.jpg (1.29 MB)

6/05/2020 22:33

DSC_6699.jpg

DSC_6701.jpg (634.57 KB)

6/05/2020 22:33

DSC_6701.jpg

DSC_6704.jpg (785.89 KB)

6/05/2020 22:33

DSC_6704.jpg

TOP

Thread