Thread
Print

[Outing] 2012年1-6月戶外觀鳥活動時間表Jan-Jun2012 Outing Timetable

2012年1-6月戶外觀鳥活動時間表Jan-Jun2012 Outing Timetable

2012年1-6月戶外觀鳥活動時間表 Jan-Jun 2012 Bird Watching Outing Timetable

下載報名表格 Registration Forms
12年4-6月戶外觀鳥活動_hkbws_outing_apr-jun12.pdf (237.37 KB)
12年4-6月戶外觀鳥活動_hkbws_outing_apr-jun12.doc (173 KB)
12年1-3月戶外觀鳥活動_hkbws_outing_jan-mar12.pdf (235.25 KB)
12年1-3月戶外觀鳥活動_hkbws_outing_jan-mar12.doc (183.5 KB)

TOP

請問:
非會員提前三個月報名米埔的活動,成功報名的幾率有多大啊?
我已經提交報名表和支票了。
很想去啊~~~~

TOP

活動舉行四星期前報名,會員將優先參與,此後,名額先到先得。
成為觀鳥會會便可享受優先報名的會員福利。

TOP

01/04 塱原觀烏...... 14:30 開始...... 我冇睇錯呀???

TOP

你無睇錯,2011年4月2日的 LV outing 也是下午開始.

TOP

Thread